KẾ HOẠCH Sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015

KẾ HOẠCH
Sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015

Số kí hiệu 17-2020/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 17/02/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực 17/02/2020
Thể loại Kế hoạch MT huyện
Lĩnh vực Dân chủ, Pháp luật
Cơ quan ban hành Ủy ban MTTQ huyện Cư Jút
Người ký Trần Thị Hòa

Nội dung

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
HUYỆN CƯ JÚT
BAN THƯỜNG TRỰC
 
 
 
Số:  17 /KH-MTTQ-BTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
              
                Cư Jút, ngày 25  tháng 02 năm 2020
 

KẾ HOẠCH
Sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015
 
Luật Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam được Quốc hội khoá XIII kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2015 và được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 23 tháng 6 năm 2015.
Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-MTTQ- BTT, ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Ban Thường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện xây dựng Kế hoạch sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đánh giá kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015. Từ đó, đề xuất, kiến nghị những giải pháp tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hiệu quả công tác Mặt trận trong thời kỳ mới.
- Đánh giá sự phù hợp, thống nhất, đồng bộ của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành với thực tiễn và hệ thống pháp luật ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần tạo tiền đề, thúc đẩy sự phát triển chung của xã hội và địa phương.  
2. Yêu cầu
- Việc sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải được tiến hành nghiêm túc, thực chất, hiệu quả, tiết kiệm, có số liệu cụ thể minh họa kết quả đạt được.
- Kết hợp tổ chức kiểm tra, khảo sát điểm tại một số xã để đánh giá khách quan, trung thực kết quả đã đạt được.
II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC SƠ KẾT
1. Nội dung sơ kết
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành của cấp ủy, chính quyền; công tác kiểm tra, hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận và của các cơ quan, tổ chức liên quan.
- Việc thực hiện các quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo Điều 3 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Việc thực hiện các quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của các cơ quan nhà nước.
- Quan hệ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với cấp ủy, chính quyền; giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành viên của Mặt trận trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
- Những ưu điểm, hạn chế, thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.
- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới.
- Đề xuất sửa đổi Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nếu có).
2. Phương thức và thời gian sơ kết
- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiến hành tổ chức kiểm tra, khảo sát việc thi hành Luật tại một số xã, thị trấn (dự kiến tổ chức kiểm tra, khảo sát xã Tâm Thắng và thị trấn Êa Tling vào đầu tháng 4 năm 2020, có Thông báo cụ thể sau).
- Căn cứ Kế hoạch của ngành dọc cấp trên, đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận huyện tổ chức sơ kết các hoạt động thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống tổ chức từ huyện đến cơ sở và xây dựng Báo cáo sơ kết gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trước ngày 30/4/2020.  
Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tổ chức sơ kết các hoạt động thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và xây dựng Báo cáo sơ kết gửi về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trước ngày 30/4/2020.
 (B/c theo đề cương và biểu mẫu kèm theo)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trên đây là kế hoạch sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện. Báo cáo sơ kết gửi MTTQ huyện trước ngày 30/4/2020 để tổng hợp chung./.
Nơi nhận:
- TT Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- MTTQ các xã, thị trấn;
- Các tổ chức thành viên MTTQ huyên;
- Thường trực MTTQ huyện;
- Trang TTĐT MT huyện;
- Lưu VT.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
 
 
Trần Thị Hòa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Kế hoạch MT huyện"

11/KH-MTTQ-BTT 08/10/2020 Kế hoạch phối hợp tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020
12/KH-MTT-BTT 15/10/2020 Kế hoạch triển khai tổ chức Ngày pháp luật năm 2020
11/KH-MTTQ-BTT 08/10/2020 Phối hợp tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020
09/KH-MTTQ-BTT 03/09/2020 Kế hoạch giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với UBND huyênj và UBND thị trấn EaTling
06/2020/KH-MTTQ-BTT 10/04/2020 KẾ HOẠCH
Giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ huyện năm 2020
05/2020/KH-MTTQ-BTT 03/04/2020 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2020
04/2020/KH-MTTQ-BTT 03/04/2020 Kế hoạch phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2020
167/KH-MTTQ-BTT 26/11/2019 Kế hoạch Triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cư Jút năm 2019
130/KH-MTTQ-BTT 10/10/2019 Kế hoạch tổ chức hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019
89/2019/KH-MTTQ-BTT 22/07/2019 Triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2019

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ủy ban MTTQ huyện Cư Jút"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Hòa"

Mới ban hành

TKG-MTTQ

Thư kêu gọi ủng hộ Miền trung khắc phục hậu quả thiên tai

Lượt xem:13 | lượt tải:13

12/KH-MTT-BTT

Kế hoạch triển khai tổ chức Ngày pháp luật năm 2020

Lượt xem:7 | lượt tải:4

17/HD-MTTQ-BTT

Hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới

Lượt xem:10 | lượt tải:7

33/BC-MTTQ

Báo cáo công tác Mặt trận tháng 10 năm 2020

Lượt xem:19 | lượt tải:9

11/KH-MTTQ-BTT

Phối hợp tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020

Lượt xem:11 | lượt tải:10

11/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch phối hợp tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020

Lượt xem:11 | lượt tải:7

04/TKG-MTTQ-BTT

Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2020

Lượt xem:6 | lượt tải:4

16/HD-MTTQ-BTT

Hướng dẫn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020

Lượt xem:16 | lượt tải:10

15/2020/TB-MTTQ-BTT

THÔNG BÁO Ủng hộ Quỹ “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2020 ( lần 1)

Lượt xem:59 | lượt tải:33

09/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với UBND huyênj và UBND thị trấn EaTling

Lượt xem:15 | lượt tải:9

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây