Văn bản theo lĩnh vực: Công tác phong trào - Các CVĐ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 01/2019/CTr-MTTQ-BTT 10/01/2019 Chương trình công tác trọng tâm năm 2019
2 01/2019/TB-MTTQ-BTT 04/01/2019 Thông báo Ủng hộ Quỹ “XD NTM”; Quỹ “VNN” và ủng hộ bão lụt năm 2018
3 154/2018/MTTQ-BTT 20/11/2018 “V/v đăng ký thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024”
4 Lịch tổ chức Ngày hội 05/11/2018 Lịch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết năm 2018
5 139//2018/BC-MTTQ-BTT 30/10/2018 Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (2016 - 2018) và 15 năm thực hiện “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” (2003 - 2018)
6 133/2018/TKG-MTTQ-BTT 16/10/2018 Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2018
7 129/2018/HD-MTTQ-BTT 15/10/2018 HƯỚNG DẪN Ngày hội Đại đoàn kết năm 2018
8 119/2018/CV-MTTQ-BTT 18/09/2018 Công văn sơ kết 3 năm CVĐ toàn dân đoàn kết XD NTM, ĐTVM
9 101/2018/HD-MTTQ-BTT 31/07/2018 HƯỚNG DẪN TTUYÊN TRUYỀN, ỔN ĐỊNH TÌNH HÌNH AN NINH - TRẬT TỰ
10 100/2018/HD-MTTQ-BTT 24/07/2018 Thông báo kết luận Hội nghị Ủy ban MTTQ huyện lần thứ 9, khóa V nhiệm kỳ 2014 - 2019
11 THƯ KÊU GỌI 19/07/2018 Ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc và Miền trung bị thiệt hại do mưa bão
12 85/2018/TB-MTTQ-BTT 04/07/2018 THÔNG BÁO Ủng hộ xây dựng Quỹ "Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2018
13 81/2018/BC-MTTQ-BTT 19/06/2018 Báo cáo Kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, giai đoạn 2009 - 2018.
14 76/2018/BC-MTTQ-BTT 15/06/2018 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTQ về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” gia đoạn 2014 - 2018
15 50/2018/TB-MTTQ-BTT 03/05/2018 Thông báo Ủng hộ xây dựng Quỹ “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018
16 37/2018/KH-MTTQ-BTT 03/04/2018 Kế hoạch số 37/KH-MTTQ-BTT Về việc kiểm tra công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ Cứu trợ tại các xã, thị trấn
17 33/2018/HD-MTTQ-BTT 26/03/2018 Hướng dẫn số 33/HD-MTTQ-BTT: HD Hiệp thương, phối hợp thống nhất thực hiện CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giữa BTT Ủy ban MTTQ huyện với các tổ chức thành viên
18 32/2018/HD-MTTQ-BTT 26/03/2018 Hướng dẫn số 32/HD-MTTQ-BTT: Hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền năm 2018
19 31/2018/HD-MTTQ-BTT 26/03/2018 Hướng dẫn số 31/HD-MTTQ-BTT: Hướng dẫn công tác tuyên truyền của Ủy ban MTTQ huyện năm 2018
20 30/2018/HD-MTTQ-BTT 23/03/2018 Hướng dẫn số 30/HD-MTTQ-BTT: Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo & công tác biên giới trên đất liền năm 2018
21 24/2018/TKG-MTTQ-BTT 14/03/2018 Công văn số 24/TKG-MTTQ-BTT Thư kêu gọi ủng hộ "Chung sức xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh" huyện Cư Jut, năm 2018
22 21/2018/KH-MTTQ-BTT 13/03/2018 Kế hoạch số 21/KH-MTTQ-BTT Triển khai thực hiện cuộc vân động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2018
23 12/2018/BC-MTTQ-BTT 31/01/2018 Báo cáo số 12/BC-MTTQ-BTT kết quả tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới xã Nam Dong
24 14/2018/HD-MTTQ-BTT 07/02/2018 Hướng dẫn số:14/HD-MTTQ-BTT Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công nổi dậy xuân Mậu Thân 1968
25 09/2018/MTTQ-BTT 23/01/2018 Công văn số 09/2018/MTTQ-BTT về việc tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" & Đề cương truyên truyền
26 06/2018/MTTQ-BTT 15/01/2018 Công văn số 06/MTTQ-BTT V/v tuyên truyền về kết quả kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV
27 10/2016/TTr-MTTW-BTT 08/07/2016 Thông tri số 10/TTr-MTTW-BTT hướng dẫn thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
28 1198/2016/QĐ-MTTW- ĐCT 29/12/2016 Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016
29 96/2017/HD-MTTW-BTT 05/12/2017 Hướng dẫn số 96/HD-MTTW-BTT một số nội dung Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" sửa đổi năm 2016
30 03/2018/MTTQ-BTT 09/01/2018 Công văn số 03/2018/MTTQ-BTT V/v tuyên truyền kết quả năm APEC 2017
31 01/2018/TB-MTTQ-BTT 04/01/2018 Thông báo số 01/2018/TB-MTTQ-BTT ủng hộ Qũy XDNTM, Quỹ VNN (lần 3) và Ủng hộ bão lụt
32 128/2017/MTTQ-BTT 08/12/2017 Công văn số 128/2017/MTTQ-BTT V/v Ủng hộ nhân dân các tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 12
33 127/2017/MTTQ-BTT 05/12/2017 Thông báo số 127/2017/MTTQ-BTT Danh sách cơ quan, đơn vị ủng hộ Quỹ "XDNTM" & Quỹ "VNN" (Lần 2)
34 Phân công dự Ngày hội ĐĐK 03/11/2017 PHÂN CÔNG DỰ NGÀY HỘI
35 Lịch tổ chức Ngày hội năm 2017 03/11/2017 LỊCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI
36 111/2017/TB-MTTQ-BTT 07/11/2017 Thông báo số 111/TB-MTTQ-BTT Ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2017 (TB lần 1)
37 112/2017/TB-MTTQ-BTT 07/11/2017 Thông báo số 112/TB-MTTQ-BTT Ủng hộ Quỹ "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2017 (lần 1)
38 Đề cương Tuyên truyền Ngày hội 24/10/2017 Loại khác
39 52/2017/HD-MTTW-BTT 07/09/2016 Hướng dẫn số 52 /HD-MTTW-BTT Hướng dẫn xây dựng “Quy chế tổ chức và hoạt động” và đánh giá Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư
40 100/2017/HD-MTTQ-BTT 09/10/2017 Hướng dẫn số 100/HD-MTTQ-BTT Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017
41 180/2017/HD-MTTQ 28/09/2017 Hướng dẫn số 180/HD-MTTQ Đánh giá kết quả và khen thưởng thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
42 91/2017/HD-MTTQ-BTT 19/09/2017 Hướng dẫn số 91/HD-MTTQ-BTT ông tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga
43 88/CV-MTTQ-BTT 11/09/2017 Công văn số 88/CV-MTTQ-BTT Mở lớp tập huấn cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2017
44 79/2017/KH-MTTQ-BTT 01/08/2017 Kế hoạch số 79/KH-MTTQ-BTT phát động ủng hộ Quỹ "Chung sức xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020.
45 80/2017/TKG-MTTQ-BTT 01/08/2017 Thư kêu gọi số 80/TKG-MTTQ-BTT ủng hộ Quỹ “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” huyện Cư Jut (giai đoạn 2017 – 2020)
46 1198/2016/QĐ-MTTW-ĐCT 29/12/2016 Quyết định số 1198/QĐ-MTTW-ĐCT ban hành Quy chế hoạt động, quản lý và sử dụng quỹ Vì người nghèo sửa đổi năm 2016
47 70/HD-MTTQ-BTT 26/06/2017 Hướng dẫn số 70/HD-MTTQ-BTT Nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp xã
48 71/HD-MTTQ-BTT 26/06/2017 Hướng dẫn số 71/HD-MTTQ-BTT uyên truyền Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)
49 45/2017/HD-MTTQ-BTT 21/04/2017 Hướng dẫn số 45/HD-MTTQ-BTT Công tác tuyên truyền biển, đảo và công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2017
50 44/2017/HD-MTTQ-BTT 21/04/2017 Hướng dẫn số 44/HD-MTTQ-BTT Công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài năm 2017
Mới ban hành

08/2019/BC-MTTQ

Kết quả công tác Mặt trận năm 2018

Lượt xem:14 | lượt tải:5

05/2019/BC-MTTQ-BTT

Báo cáo công tác Mặt trận tháng 01/2019

Lượt xem:11 | lượt tải:6

01/2019/CTr-MTTQ-BTT

Chương trình công tác trọng tâm năm 2019

Lượt xem:20 | lượt tải:14

01/2019/GM-MTTQ-BTT

Giấy mời dự Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2018

Lượt xem:17 | lượt tải:8

01/2019/TB-MTTQ-BTT

Thông báo Ủng hộ Quỹ “XD NTM”; Quỹ “VNN” và ủng hộ bão lụt năm 2018

Lượt xem:16 | lượt tải:9

173/2018/MTTQ-BTT

V/v thăm hỏi, chúc mừng cơ sở tôn giáo nhân dịp Lễ Noel năm 2018

Lượt xem:33 | lượt tải:14

166/2018/BC-MTTQ-BTT

Báo cáo Giao ước thi đua công tác Mặt trận năm 2018

Lượt xem:20 | lượt tải:15

167/2018/TB-MTTQ-BTT

Thông báo lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018

Lượt xem:21 | lượt tải:12

165/MTTQ-BTT

Công văn V/v góp ý Dự thảo I Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)

Lượt xem:105 | lượt tải:39

Đề cương báo cáo

Tổng hợp gợi ý góp ý dự thảo I Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX

Lượt xem:327 | lượt tải:137

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây