KẾ HOẠCH Sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015

KẾ HOẠCH
Sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015

Số kí hiệu 17-2020/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 17/02/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực 17/02/2020
Thể loại Kế hoạch MT huyện
Lĩnh vực Dân chủ, Pháp luật
Cơ quan ban hành Ủy ban MTTQ huyện Cư Jút
Người ký Trần Thị Hòa

Nội dung

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
HUYỆN CƯ JÚT
BAN THƯỜNG TRỰC
 
 
 
Số:  17 /KH-MTTQ-BTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
              
                Cư Jút, ngày 25  tháng 02 năm 2020
 

KẾ HOẠCH
Sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015
 
Luật Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam được Quốc hội khoá XIII kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2015 và được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 23 tháng 6 năm 2015.
Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-MTTQ- BTT, ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Ban Thường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện xây dựng Kế hoạch sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đánh giá kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015. Từ đó, đề xuất, kiến nghị những giải pháp tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hiệu quả công tác Mặt trận trong thời kỳ mới.
- Đánh giá sự phù hợp, thống nhất, đồng bộ của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành với thực tiễn và hệ thống pháp luật ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần tạo tiền đề, thúc đẩy sự phát triển chung của xã hội và địa phương.  
2. Yêu cầu
- Việc sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải được tiến hành nghiêm túc, thực chất, hiệu quả, tiết kiệm, có số liệu cụ thể minh họa kết quả đạt được.
- Kết hợp tổ chức kiểm tra, khảo sát điểm tại một số xã để đánh giá khách quan, trung thực kết quả đã đạt được.
II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC SƠ KẾT
1. Nội dung sơ kết
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành của cấp ủy, chính quyền; công tác kiểm tra, hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận và của các cơ quan, tổ chức liên quan.
- Việc thực hiện các quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo Điều 3 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Việc thực hiện các quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của các cơ quan nhà nước.
- Quan hệ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với cấp ủy, chính quyền; giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành viên của Mặt trận trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
- Những ưu điểm, hạn chế, thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.
- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới.
- Đề xuất sửa đổi Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nếu có).
2. Phương thức và thời gian sơ kết
- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiến hành tổ chức kiểm tra, khảo sát việc thi hành Luật tại một số xã, thị trấn (dự kiến tổ chức kiểm tra, khảo sát xã Tâm Thắng và thị trấn Êa Tling vào đầu tháng 4 năm 2020, có Thông báo cụ thể sau).
- Căn cứ Kế hoạch của ngành dọc cấp trên, đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận huyện tổ chức sơ kết các hoạt động thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống tổ chức từ huyện đến cơ sở và xây dựng Báo cáo sơ kết gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trước ngày 30/4/2020.  
Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tổ chức sơ kết các hoạt động thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và xây dựng Báo cáo sơ kết gửi về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trước ngày 30/4/2020.
 (B/c theo đề cương và biểu mẫu kèm theo)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trên đây là kế hoạch sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện. Báo cáo sơ kết gửi MTTQ huyện trước ngày 30/4/2020 để tổng hợp chung./.
Nơi nhận:
- TT Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- MTTQ các xã, thị trấn;
- Các tổ chức thành viên MTTQ huyên;
- Thường trực MTTQ huyện;
- Trang TTĐT MT huyện;
- Lưu VT.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
 
 
Trần Thị Hòa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Kế hoạch MT huyện"

64/KH-MTTQ-BTT 10/04/2023 Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, giai đoạn 2022-2025
61/KH-MTTQ-BTT 28/03/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện
58/KH-MTTQ-BTT 14/03/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đăk Nông trong xây dựng quê hương, đất nước”.
59/KH-MTTQ-BTT 16/03/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023
56/KH-MTTQ-BTT 08/03/2023 Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2023
59/KH-MTTQ-BTT 16/03/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2023
58/KH-MTTQ-BTT 14/03/2023 Kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đăk Nông trong xây dựng quê hương, đất nước
57/KH-MTTQ-BTT 14/03/2023 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
52/KH-MTTQ-BTT 02/02/2023 Kế hoạch Phối hợp tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân tại xã Đăk Wil năm 2023
53/KH-MTTQ-BTT 14/02/2023 Kế hoạch triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2023

Các văn bản cùng lĩnh vực

130/TB-MTTQ-BTT 15/05/2023 Thông báo TXCT trước kỳ họp thứ 6 HĐND 2 cấp tỉnh và huyện, NK 2021-2026
271/BC-MTTQ-BTT 08/05/2023 Báo cáo sơ kết 5 năm Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTUMTTQVN ngày 15/6/2017 quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam
264/BC-MTTQ-BTT 10/04/2023 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 27/9/2012 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội
58/KH-MTTQ-BTT 14/03/2023 Kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đăk Nông trong xây dựng quê hương, đất nước
57/KH-MTTQ-BTT 14/03/2023 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
51/KH-MTTQ-BTT 17/01/2023 Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 – 2025
125/TB-MTTQ-BTT 02/12/2022 Thông báo công tác Mặt trận xây dựng chính quyền năm 2022
233/MTTQ-BTT 08/08/2022 Công văn nội dung tuyên truyền tháng 8.2022
231/BC-MTTQ-BTT 24/07/2022 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật
221/BC-MTTQ-BTT 30/05/2022 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với Đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh và huyện trước kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ 2021- 2026

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ủy ban MTTQ huyện Cư Jút"

64/KH-MTTQ-BTT 10/04/2023 Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, giai đoạn 2022-2025
61/KH-MTTQ-BTT 28/03/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện
58/KH-MTTQ-BTT 14/03/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đăk Nông trong xây dựng quê hương, đất nước”.
59/KH-MTTQ-BTT 16/03/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023
35/HD-MTTQ-BTT 16/03/2023 Hướng dẫn tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023
130/TB-MTTQ-BTT 15/05/2023 Thông báo TXCT trước kỳ họp thứ 6 HĐND 2 cấp tỉnh và huyện, NK 2021-2026
272/BC-MTTQ-BTT 12/05/2023 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 5 năm 2023
271/BC-MTTQ-BTT 08/05/2023 Báo cáo sơ kết 5 năm Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTUMTTQVN ngày 15/6/2017 quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam
267/BC-MTTQ-BTT 17/04/2023 Báo cáo công tácvận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” từ 01/01/2018 – 31/12/2022; Quỹ phòng chống Covid – 19 từ 01/03/2022 đến nay và Quỹ cứu trợ từ 01/01/2018 – 31/12/2022
266/BC-MTTQ-BTT 14/04/2023 Báo cáo tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Hòa"

64/KH-MTTQ-BTT 10/04/2023 Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, giai đoạn 2022-2025
58/KH-MTTQ-BTT 14/03/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đăk Nông trong xây dựng quê hương, đất nước”.
59/KH-MTTQ-BTT 16/03/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023
35/HD-MTTQ-BTT 16/03/2023 Hướng dẫn tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023
272/BC-MTTQ-BTT 12/05/2023 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 5 năm 2023
271/BC-MTTQ-BTT 08/05/2023 Báo cáo sơ kết 5 năm Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTUMTTQVN ngày 15/6/2017 quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam
265/BC-MTTQ-BTT 13/04/2023 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 4 năm 2023
264/BC-MTTQ-BTT 10/04/2023 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 27/9/2012 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội
263/BC-MTTQ-BTT 14/03/2023 Báo cáo công tác Mặt trận Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2023
59/KH-MTTQ-BTT 16/03/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2023
Mới ban hành

130/TB-MTTQ-BTT

Thông báo TXCT trước kỳ họp thứ 6 HĐND 2 cấp tỉnh và huyện, NK 2021-2026

Lượt xem:18 | lượt tải:11

272/BC-MTTQ-BTT

Báo cáo công tác Mặt trận tháng 5 năm 2023

Lượt xem:162 | lượt tải:128

271/BC-MTTQ-BTT

Báo cáo sơ kết 5 năm Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTUMTTQVN ngày 15/6/2017 quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam

Lượt xem:166 | lượt tải:118

267/BC-MTTQ-BTT

Báo cáo công tácvận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” từ 01/01/2018 – 31/12/2022; Quỹ phòng chống Covid – 19 từ 01/03/2022 đến nay và Quỹ cứu trợ từ 01/01/2018 – 31/12/2022

Lượt xem:41 | lượt tải:31

266/BC-MTTQ-BTT

Báo cáo tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023

Lượt xem:101 | lượt tải:96

265/BC-MTTQ-BTT

Báo cáo công tác Mặt trận tháng 4 năm 2023

Lượt xem:31 | lượt tải:21

264/BC-MTTQ-BTT

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 27/9/2012 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đ

Lượt xem:53 | lượt tải:37

64/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, giai đoạn 2022-2025

Lượt xem:27 | lượt tải:25

61/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã h

Lượt xem:27 | lượt tải:22

59/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2023

Lượt xem:297 | lượt tải:219

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây