Văn bản theo chủ đề: Báo cáo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 292/BC-MTTQ-BTT 13/10/2023 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 10 năm 2023
2 290/BC-MTTQ-BTT 12/09/2023 Báo cáo công tác Mặt trận quý III, nhiệm vụ quý IV năm 2023
3 289/BC-MTTQ-BTT 13/09/2023 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 9 năm 2023
4 287/BC-MTTQ-BTT 11/08/2023 Báo cáo kết quả công tác Mặt trận tháng 8 năm 2023
5 285/BC-MTTQ-BTT 21/07/2023 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với Đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh và huyện sau kỳ họp thứ 6, nhiệm kỳ 2021- 2026
6 283/BC-MTTQ-BTT 12/07/2023 Báo cáo kết quả công tác Mặt trận tháng 7 năm 2023
7 279/BC-MTTQ-BTT 12/06/2023 Báo cáo kết quả công tác Mặt trận quý II/2023
8 280/BC-MTTQ-BTT 30/06/2023 Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
9 277/BC-MTTQ-BTT 06/06/2023 Báo cáo kết quả công tác Mặt trận tháng 6 năm 2023
10 272/BC-MTTQ-BTT 12/05/2023 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 5 năm 2023
11 271/BC-MTTQ-BTT 08/05/2023 Báo cáo sơ kết 5 năm Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTUMTTQVN ngày 15/6/2017 quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam
12 267/BC-MTTQ-BTT 17/04/2023 Báo cáo công tácvận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” từ 01/01/2018 – 31/12/2022; Quỹ phòng chống Covid – 19 từ 01/03/2022 đến nay và Quỹ cứu trợ từ 01/01/2018 – 31/12/2022
13 266/BC-MTTQ-BTT 14/04/2023 Báo cáo tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023
14 265/BC-MTTQ-BTT 13/04/2023 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 4 năm 2023
15 264/BC-MTTQ-BTT 10/04/2023 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 27/9/2012 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội
16 263/BC-MTTQ-BTT 14/03/2023 Báo cáo công tác Mặt trận Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2023
17 258/BC-MTTQ-BTT 27/01/2023 Báo cáo tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023
18 259/BC-MTTQ-BTT 14/02/2023 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 2 năm 2023
19 256/BC-MTTQ-BTT 13/01/2023 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 1 năm 2023
20 239/BC-MTTQ-BTT 13/09/2022 Báo cáo công tác Mặt trận Quý III năm 2022
21 240/BC-MTTQ-BTT 14/09/2022 Báo cáo công tác Mặt trận 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
22 233/BC-MTTQ-BTT 04/08/2022 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ƣơng 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
23 231/BC-MTTQ-BTT 24/07/2022 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật
24 230/BC-MTTQ 19/07/2022 Báo cáo sơ kết công tác Mặt trận giữa nhiệm kỳ 2019-2024
25 229/BC-MTTQ-BTT 19/07/2022 Kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022
26 228/BC-MTTQ-BTT 14/07/2022 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 7 năm 2022
27 227/BC-MTTQ-BTT 28/06/2022 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 07, ngày 05/9/2016 của Ban bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sdở trong tình hình mới
28 223/BC-MTTQ-BTT 14/06/2022 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 6 năm 2022
29 219/BC-MTTQ-BTT 13/05/2022 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 5 năm 2022
30 221/BC-MTTQ-BTT 30/05/2022 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với Đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh và huyện trước kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ 2021- 2026
31 212/BC-ĐGS 25/04/2022 Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Cư Jút
32 214/BC-MTTQ-BTT 14/04/2022 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 4 năm 2022
33 211/BC-MTTQ-BTT 15/03/2022 Báo cáo công tác Mặt trận Quý I năm 2022
34 204/BC-MTTQ-BTT 13/01/2022 Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 3
35 203/BC-MTTQ-BTT 13/01/2022 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 12 năm 2022
36 184/15/9/2021 15/09/2021 Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2021
37 178/BC-MTTQ-BTT 11/08/2021 Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị “ về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”
38 174/BC-MTTQ-BTT 02/08/2021 Báo cáo số liệu người về từ vùng dịch và một số vấn đề khác
39 93/TB-MTTQ-BTT 02/07/2021 Thông báo công tác Mặt trận xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021
40 161/BC-MTTQ-BTT 06/07/2021 Báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và chương trình thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2021
41 169/BC-MTTQ-BTT 14/07/2021 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 7 năm 2021
42 57/BC-MTTQ-BTT 11/03/2021 Báo cáo Kết quả Hiệp thương lần thứ nhất và công tác triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
43 62/BC-MTTQ-BTT 19/03/2021 Báo cáo Kết quả kiểm tra và hiệp thương lần thứ hai
công tác tham gia bầu cử của Ủy ban MTTQ huyện
44 55/BC-MTTQ 18/02/2021 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 2 năm 2021
45 54/BC-MTTQ 12/01/2021 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 01 năm 2021
46 39/BC-MTTQ-BTT 12/11/2020 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 11 năm 2020
47 46/BC-MTTQ-BTT 12/12/2020 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 12 năm 2020
48 42/BC-MTTQ-BTT 25/11/2020 Báo cáo giao ước thi đua và điểm chấm năm 2020
49 41/BC-MTTQ-BTT 30/12/2020 Báo cáo Kết quả công tác Mặt trận năm 2020 Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021
50 50/BC-MTTQ-BTT 30/12/2020 Báo cáo Kết quả tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới xã Ea Pô
Mới ban hành

140/TB-MTTQ-BTT

Thông báo TXCT với đại biểu QH sau kì họp thứ 6, khóa XV

Lượt xem:754 | lượt tải:961

138/TB-MTTQ-BTT

Thông báo Quỹ VNN đợt cao điểm năm 2023

Lượt xem:733 | lượt tải:469

77/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch tổ chưucs Ngày hội đại đoàn kết năm 2023

Lượt xem:869 | lượt tải:1236

06/CTr-MTTQ

Chương trình công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện năm 2024

Lượt xem:1414 | lượt tải:884

80/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch kiểm tra giao ước thi đua năm 2023

Lượt xem:1045 | lượt tải:1059

137/TB-MTTQ-BTT

Thông báo ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2023 (lần 1)

Lượt xem:1461 | lượt tải:96

292/BC-MTTQ-BTT

Báo cáo công tác Mặt trận tháng 10 năm 2023

Lượt xem:1856 | lượt tải:519

76/KH-MTTQ-BTT

kế hoạch tổ chức hoạt động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" và vận động Quỹ "Vì người nghèo" năm 2023

Lượt xem:1273 | lượt tải:67

08/TKG-MTTQ

Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2023

Lượt xem:1189 | lượt tải:115

41/HD-MTTQ-BTT

Hướng dẫn tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cư Jút lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Lượt xem:1858 | lượt tải:347

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây